มีผลลัพธ์

ว.๑๑๐๒ คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ

หน้าหลัก > หลักสูตรที่เปิดสอน > คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
รหัสวิชา
ว.๑๑๐๒
ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
หน่วยกิต
3 (3-0-6)
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

การประยุกต์วิชาคณิตศาสตร์เพื่อใช้ได้จริงกับชีวิตประจำวัน เช่น การเงิน การธนาคาร การประกันภัย การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมข้อมูลทางสถิติเพื่อการสำรวจและการตัดสินใจเบื้องต้น