มีผลลัพธ์

ส.๑๑๐๒ พลานามัย

รหัสวิชา
ส.๑๑๐๒
ชื่อวิชา
พลานามัย
หน่วยกิต
1 (0-2-1)
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ความสำคัญ คุณค่าของการออกกำลังกาย หลักวิทยาศาสตร์ การออกกำลังกายเบื้องต้น การพัฒนาสมรรถนะทางกาย การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะและรูปแบบของการออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม