มีผลลัพธ์

ส.๑๑๐๑ ทักษะชีวิต

รหัสวิชา
ส.๑๑๐๑
ชื่อวิชา
ทักษะชีวิต
หน่วยกิต
2 (1-2-3)
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมที่เน้นการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การพัฒนาบุคคลให้มีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบุคคล