มีผลลัพธ์

พ.๑๒๑๒ เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ

หน้าหลัก > หลักสูตรที่เปิดสอน > เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ
รหัสวิชา
พ.๑๒๑๒
ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ
หน่วยกิต
2 (2-0-4)
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

แนวคิดและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ กลไกเศรษฐกิจพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อุปสงค์ อุปทานของระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพ การปฏิรูปสุขภาพไทย ต้นทุนของการบริการสุขภาพ และการบริการสุขภาพเชิงธุรกิจ