มีผลลัพธ์

พ.๑๑๐๙ ชีวสถิติและวิทยาการระบาด

หน้าหลัก > หลักสูตรที่เปิดสอน > ชีวสถิติและวิทยาการระบาด
รหัสวิชา
พ.๑๑๐๙
ชื่อวิชา
ชีวสถิติและวิทยาการระบาด
หน่วยกิต
1 (1-0-2)
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

แนวคิดเกี่ยวกับระบาดวิทยา ธรรมชาติการเกิดโรค การกระจาย และปัจจัยเสี่ยงของโรคที่มีผลต่อสุขภาพ ความเจ็บป่วยของปะชากรและปัญหาสาธารณสุข การสื่อสารความเสี่ยงด้านสาธารณสุข การควบคุมและการป้องกันโรค การเฝ้าระวังโรคและการสอบสวนโรค รวมทั้งการนำวิธีทางสถิติไปใช้ในการจัดการ จัดเก็บข้อมูลทางสถิติ การเลือกใช้ การวิเคราะห์ และการแปลผลสถิติด้านสาธารณสุขเพื่อการวางแผนพัฒนางานด้านสาธารณสุข