มีผลลัพธ์

พ.๑๑๐๗ มนุษย์กับพฤติกรรมสุขภาพ

หน้าหลัก > หลักสูตรที่เปิดสอน > มนุษย์กับพฤติกรรมสุขภาพ
รหัสวิชา
พ.๑๑๐๗
ชื่อวิชา
มนุษย์กับพฤติกรรมสุขภาพ
หน่วยกิต
2 (1-2-3)
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

มนุษย์และองค์ประกอบของมนุษย์ พฤติกรรมพื้นฐานทางชีวภาพและทางสังคม ความคิดและการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพและการตัดสินใจในการเลือกวิธีการดูแลสุขภาพภายใต้บริบทแวดล้อมในการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ ความเชื่อและวัฒนธรรม