มีผลลัพธ์

พ.๑๑๐๖ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๒

หน้าหลัก > หลักสูตรที่เปิดสอน > กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๒
รหัสวิชา
พ.๑๑๐๖
ชื่อวิชา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๒
หน่วยกิต
3 (2-2-5)
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

โครงสร้าง หน้าที่ และกลไกการทำงานรวมทั้งความสัมพันธ์ของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะในร่างกายเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ การปฏิสนธิและคัพภวิทยา การควบคุมอุณหภูมิร่างกาย และสมดุลน้ำอิเล็กโทรไลต์ และกรดด่างของร่างกาย ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติการพยาบาล