มีผลลัพธ์

พ.๑๑๐๕ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๑

หน้าหลัก > หลักสูตรที่เปิดสอน > กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๑
รหัสวิชา
พ.๑๑๐๕
ชื่อวิชา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๑
หน่วยกิต
3 (2-2-5)
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

โครงสร้าง หน้าที่ และกลไกการทำงานรวมทั้งความสัมพันธ์ของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะในร่างกายเกี่ยวกับ ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบการไหลเวียน และระบบหายใจ