มีผลลัพธ์

พ.๑๑๐๓ ชีวเคมี

รหัสวิชา
พ.๑๑๐๓
ชื่อวิชา
ชีวเคมี
หน่วยกิต
3 (2-2-5)
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

แนวคิด และหลักการทางชีวเคมี โครงสร้าง คุณสมบัติ และหน้าที่สำคัญของ ชีวโมเลกุล การทำงานของเอนไซม์ โคเอนไซม์ การเมตาบอลิซึมของสารอาหาร การสังเคราะห์โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ฮอร์โมน กรดนิวคลิอิก ของเหลวในร่างกาย กระบวนการสร้างและการสลายของสารอาหาร กระบวนการเมตาบอลิซึม การควบคุมปฏิกิริยาต่างๆภายในเซลล์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พันธุวิศวกรรม การประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมีให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต