มีผลลัพธ์

พย.๑๔๓๑ แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล

หน้าหลัก > หลักสูตรที่เปิดสอน > แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล
รหัสวิชา
พย.๑๔๓๑
ชื่อวิชา
แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล
หน่วยกิต
2 (2-0-4)
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาชีพ

พัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล ทั้งในและต่างประเทศ คุณลักษณะของวิชาชีพการพยาบาล องค์กรวิชาชีพการพยาบาล ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล