มีผลลัพธ์

พย.๑๔๒๘ การบริหารการพยาบาล

หน้าหลัก > หลักสูตรที่เปิดสอน > การบริหารการพยาบาล
รหัสวิชา
พย.๑๔๒๘
ชื่อวิชา
การบริหารการพยาบาล
หน่วยกิต
2 (2-0-4)
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาชีพ

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหาร กระบวนการและเทคนิคการบริหาร ภาวะผู้นำ การบริหารและการเป็นผู้นำทางการพยาบาลตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทางการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพทุกระดับและองค์กรสุขภาพ ยึดหลักจริยธรรมในการบริหารและสิทธิมนุษยชน