มีผลลัพธ์

พย.๑๔๒๗ ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

หน้าหลัก > หลักสูตรที่เปิดสอน > ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
รหัสวิชา
พย.๑๔๒๗
ชื่อวิชา
ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
หน่วยกิต
2 (0-8-0)
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาชีพ

ปฏิบัติการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การคัดกรองและการส่งต่อผู้ป่วย การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การทำหัตถการ การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และการบันทึกข้อมูลของการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ภายใต้ขอบเขตของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน และกฎหมายวิชาชีพ