มีผลลัพธ์

พย.๑๔๒๖ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

หน้าหลัก > หลักสูตรที่เปิดสอน > การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
รหัสวิชา
พย.๑๔๒๖
ชื่อวิชา
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
หน่วยกิต
2 (2-0-4)
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาชีพ

แนวคิด หลักการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การประเมินสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุหมู่ และสาธารณภัย การบำบัดทางด้านหัตถการ การบันทึกข้อมูล การคัดกรอง การให้คำแนะนำและการส่งต่อ โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน กฎหมายวิชาชีพ