มีผลลัพธ์

พย.๑๔๒๐ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒

หน้าหลัก > หลักสูตรที่เปิดสอน > การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒
รหัสวิชา
พย.๑๔๒๐
ชื่อวิชา
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒
หน่วยกิต
3 (3-0-6)
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาชีพ

แนวคิด หลักการ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ที่มีภาวะเสี่ยง ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของครอบครัว ปัญหาสุขภาพชุมชนระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ โดยใช้กระบวนการพยาบาล ในการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาสุขภาพครอบครัวและชุมชน เลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้