มีผลลัพธ์

พย.๑๓๒๒ การพยาบาลมารดาทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์ ๑

หน้าหลัก > หลักสูตรที่เปิดสอน > การพยาบาลมารดาทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์ ๑
รหัสวิชา
พย.๑๓๒๒
ชื่อวิชา
การพยาบาลมารดาทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์ ๑
หน่วยกิต
3 (3-0-6)
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาชีพ

แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้ออาทรสำหรับมารดาและทารก การวางแผนครอบครัวและปัญหาการมีบุตรยาก การตั้งครรภ์ และพัฒนาการของทารกในครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันปัญหาสุขภาพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว สร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกและครอบครัว