มีผลลัพธ์

พย.๑๓๑๗ ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

หน้าหลัก > หลักสูตรที่เปิดสอน > ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต
รหัสวิชา
พย.๑๓๑๗
ชื่อวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต
หน่วยกิต
2 (0-8-0)
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาชีพ

ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มีภาวะเสี่ยง และมีปัญหาทางจิต ความคิด การรับรู้ ความจำ สติปัญญา อารมณ์ พฤติกรรม การใช้สารเสพติดและการทารุณกรรม ใน ระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง การป้องกัน ส่งเสริม บำบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม ในสถานบริการและชุมชน ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน การสอน การให้คำปรึกษาสุขภาพจิต การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด เลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน