มีผลลัพธ์

พย.๑๓๑๖ การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

หน้าหลัก > หลักสูตรที่เปิดสอน > การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต
รหัสวิชา
พย.๑๓๑๖
ชื่อวิชา
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต
หน่วยกิต
3 (3-0-6)
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาชีพ

แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสุขภาพจิต และจิตเวช อาการวิทยาทางจิตและการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มีภาวะเสี่ยง และมีปัญหาทางจิต ความคิด การรับรู้ ความจำ สติปัญญา อารมณ์ พฤติกรรม การใช้สารเสพติดและการทารุณกรรม ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง การคัดกองปัญหาสุขภาพจิตและการประเมินความเจ็บป่วยทางจิตเวช การป้องกัน ส่งเสริม บำบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม ในสถานบริการและชุมชน การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดโดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน