มีผลลัพธ์

พย.๑๓๑๓ ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒

หน้าหลัก > หลักสูตรที่เปิดสอน > ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒
รหัสวิชา
พย.๑๓๑๓
ชื่อวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒
หน่วยกิต
3 (0-12-0)
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาชีพ

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม บนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลในวัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะรับสัมผัส ภูมิคุ้มกัน เซลล์เจริญเติบโตผิดปกติ เลือด และส่วนประกอบของเลือด อวัยวะสืบพันธุ์และเพศสัมพันธ์ ปัญหาที่เกิดจากโรคติดต่อและโรคเขตร้อน ทั้งในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง โดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองของบุคคล