มีผลลัพธ์

พย.๑๓๑๒ การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒

หน้าหลัก > หลักสูตรที่เปิดสอน > การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒
รหัสวิชา
พย.๑๓๑๒
ชื่อวิชา
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒
หน่วยกิต
3 (3-0-6)
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาชีพ

แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความ เอื้ออาทรแก่บุคคลในวัยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะรับสัมผัส ภูมิคุ้มกัน เซลล์เจริญเติบโตผิดปกติ เลือด และส่วนประกอบของเลือด อวัยวะสืบพันธุ์และเพศสัมพันธ์ ปัญหาที่เกิดจากโรคติดต่อและโรคเขตร้อน ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง โดยใช้กระบวนการพยาบาลโดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนเลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง