มีผลลัพธ์

พย.๑๒๐๖ การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

หน้าหลัก > หลักสูตรที่เปิดสอน > การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
รหัสวิชา
พย.๑๒๐๖
ชื่อวิชา
การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
หน่วยกิต
2 (1-2-3)
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาชีพ

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการสอนทางสุขภาพ การสร้างสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพระหว่างบุคคล การสอนและให้คำปรึกษาทางสุขภาพ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสอนทางสุขภาพ