มีผลลัพธ์

พย.๑๒๐๕ การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล

หน้าหลัก > หลักสูตรที่เปิดสอน > การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล
รหัสวิชา
พย.๑๒๐๕
ชื่อวิชา
การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล
หน่วยกิต
2 (1-2-3)
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาชีพ

แนวคิด และหลักการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร การประยุกต์ความรู้ทางการสื่อสารในการพยาบาล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน แนวคิดของสารสนเทศทางการพยาบาล การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศในเครือข่ายโลก หลักการและวิธีการใช้เทคโนโลยีในการค้นหา การวิเคราะห์และการเลือกใช้สารสนเทศทางการพยาบาล ข้อมูลข่าวสารในสถานบริการสุขภาพอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง