มีผลลัพธ์

ภ.๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

หน้าหลัก > หลักสูตรที่เปิดสอน > ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
รหัสวิชา
ภ.๑๒๐๔
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
หน่วยกิต
3 (2-2-5)
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาภาษา

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนงาน และการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ