มีผลลัพธ์

ภ.๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

หน้าหลัก > หลักสูตรที่เปิดสอน > ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รหัสวิชา
ภ.๑๑๐๒
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน่วยกิต
3 (2-2-5)
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาภาษา

พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ