มีผลลัพธ์

ม.๑๑๐๒ ศิลปะในชีวิตประจำวัน

หน้าหลัก > หลักสูตรที่เปิดสอน > ศิลปะในชีวิตประจำวัน
รหัสวิชา
ม.๑๑๐๒
ชื่อวิชา
ศิลปะในชีวิตประจำวัน
หน่วยกิต
3 (2-2-5)
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

พื้นฐานความเข้าใจและทดลองปฏิบัติการศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์ทางสุนทรียะ อันได้แก่ ผลงานทัศนศิลป์ วรรณกรรม ดนตรี การแสดง การออกแบบ ศิลปะภาพถ่าย ศิลปะสื่อดิจิตอล และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เพื่อการพัฒนารสนิยมทางสุนทรียะที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้สัมพันธ์กับปริบทต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากลได้