มีผลลัพธ์

ล.๑๐๐๙ การศึกษาอิสระ

รหัสวิชา
ล.๑๐๐๙
ชื่อวิชา
การศึกษาอิสระ
หน่วยกิต
1 (0-2-0)
หมวดวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี

แนวคิดและกระบวนการเกี่ยวกับการศึกษาอิสระ โดยใช้การวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดำเนินการศึกษาตามแผนที่กำหนดไว้ การแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี ประเมินผลการเรียนรู้ นำเสนอผลงานการศึกษาและการอภิปรายกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบนำตนเอง มีภาวะผู้นำและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ