มีผลลัพธ์

ล.๑๐๐๒ การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

หน้าหลัก > หลักสูตรที่เปิดสอน > การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
รหัสวิชา
ล.๑๐๐๒
ชื่อวิชา
การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
หน่วยกิต
2 (1-2-3)
หมวดวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี

แนวคิดและหลักการคิดในมิติต่างๆ การเชื่อมโยงด้านคุณธรรมจริยธรรมกับการคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ