BCNSPRNW | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2564มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >หน้าข่าว

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและะเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้ายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ประจำ ปี 2564
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564