มีผลลัพธ์

ชีวิตในวพบ. สปร. นว.

ชีวิตใน มีกิจกรรมและประเพณีต่างๆ ภายในคณะอย่างอบอุ่น หอพักนักศึกษามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในหอพักนักศึกษา และมีสถานที่ฝึกปฏิบัติที่ได้มาตรฐานทั่วกรุงเทพฯ

หน้าหลัก >ชีวิตในวพบ. สปร. นว.

กิจกรรมและประเพณี

มีการจัดกิจกรรมและประเพณีต่างๆ ภายในคณะอย่างอบอุ่น ส่งเสริมในเรื่องของการศึกษา

เป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคม เช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเชื่อ ฯลฯ อันเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมของสังคมเชื้อชาติต่างๆ กลายเป็นประเพณีประจำชาติและถ่ายทอดกันมาโดยลำดับ หากประเพณีนั้นดีอยู่แล้วก็รักษาไว้เป็นวัฒนธรรมประจำชาติ หากไม่ดีก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเทศะ​

กิจกรรมของนักศึกษา

เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ชีวิตทางสังคม

ชีวิตการเป็นอยู่อาศัยใน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะช่วยส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นทักษะสาคัญที่จะช่วยให้ประสบความสาเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข

หอพักนักศึกษา

มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในหอพักนักศึกษา

- บรรยากาศติดแม่น้ำเจ้าพระยา

- ลิฟท์

- Wi-Fi ฟรีสำหรับนักศึกษา

- มีประตูระบบ keycard

สถานที่ฝึกปฏิบัติ

มีสถานที่ฝึกปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน

- มีรถรับส่งนักศึกษา

- มีระบบรักษาความปลอดภัย

- ได้รับมาตรฐานการฝึกปฏิบัติ

- ได้รับประกันคุณภาพชีวิต

ประสบการณ์ใน

เป็นที่ยอมรับในสังคมระดับประเทศ มอบโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย ในฐานะที่เป็นผู้นำระดับประเทศ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย ง่ายต่อการเดินทาง สถานที่ฝึกที่ได้รับมาตรฐานเมื่อเรียนจบสามารถทำงานได้เลย และมีนักศึกษาที่จบแล้วได้งานทำ 100 %

โรงอาหาร

มีโรงอาหารที่ได้รับมาตรฐาน มีร้านค้าและอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย อร่อย ราคาประหยัด

กีฬา / สถานที่ออกกำลังกาย

มีโรงอาหารที่ได้รับมาตรฐาน มีร้านค้าและอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย อร่อย ราคาประหยัด

ศิลปะและวัฒนธรรม

มีโรงอาหารที่ได้รับมาตรฐาน มีร้านค้าและอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย อร่อย ราคาประหยัด

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีโรงอาหารที่ได้รับมาตรฐาน มีร้านค้าและอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย อร่อย ราคาประหยัด

ความปลอดภัยและความมั่นคง

มีโรงอาหารที่ได้รับมาตรฐาน มีร้านค้าและอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย อร่อย ราคาประหยัด

สุขภาพและความงาม

มีโรงอาหารที่ได้รับมาตรฐาน มีร้านค้าและอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย อร่อย ราคาประหยัด