มีผลลัพธ์

คณะผู้บริหาร

หน้าหลัก >คณะผู้บริหาร

ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์
056-213741 ต่อ 311
supapen.p@bcnsprnw.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.จันทิมา นวะมะวัฒน์

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
056-213741
juntima@bcnsprnw.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียน

รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา
กลุ่มกิจการนักศึกษา
056-213741
thitirat@bcnsprnw.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.นิธิมา สุภารี

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
กลุ่มวิชาการ
056-213741 ต่อ 332
nithima@bcnsprnw.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ปริทรรศน์ วันจันทร์

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและยุทธศาสตร์
กลุ่มอำนวยการและยุทธศาสตร์
056-213741 ต่อ 316
paritas@bcnsprnw.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม