มีผลลัพธ์

รู้จักเราดีกว่า

ประวัติความเป็นมา

หน้าหลัก >ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2526

วันที่ 1 มิถุนายน 2526 รับนักศึกษารุ่นที่ 1 หลักสูตรการสาธารณสุข (ผดุงครรภ์อนามัย) ระยะเวลาการ ศึกษา 2 ปี

พ.ศ. 2530

กรมอนามัยเปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ระดับต้น) ใช้ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี พ.ศ. 2535 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็น หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น)และ วิทยาลัยฯ ได้ใช้หลักสูตรนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 - 2542

พ.ศ. 2538

ส่วนพัฒนาการศึกษา สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ ชื่อว่า "หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)" พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตและเริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 จนถึงปีการศึกษา 2540

พ.ศ. 2529

มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานใหม่ เปลี่ยนชื่อของศูนย์อนามัยแม่และเด็กเป็น "ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 นครสวรรค์"

พ.ศ. 2537

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุราโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น "วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี" วิทยาลัยพยาบาลนครสวรรค์จึงได้เปลี่ยน ชื่อใหม่เป็น "วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครสวรรค์" ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา

พ.ศ. 2540

กระทรวงสาธารณสุขได้ตกลงทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครสวรรค์ จึงได้เข้าโครงการร่วมผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 ถึงปีการศึกษา 2546 พ.ศ. 2543 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครสวรรค์ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) รุ่นแรก จำนวน 50 คน

พ.ศ. 2545

สถาบันพระบรมราชชนก ได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ชื่อว่า "หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545"ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการที่มีลักษณะผสมผสานเนื้อหาวิชาโดยเฉพาะหมวดวิชาชีพ โดยใช้ theme และ concept เป็นตัวกำหนดเนื้อหา ใช้กระบวนการทางปัญญาในการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนอยู่บนพื้นฐานของความเอื้ออาทร วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ที่สอดคล้องสมรรถนะบัณฑิตที่พึงประสงค์

พ.ศ. 2547

นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาศัยความตามมาตรา 21 แห่งพระ ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มีคำสั่งให้รวมวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ และวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครสวรรค์ เป็นวิทยาลัยเดียวกันและใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์" ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ ที่ทำการเดิมของทั้งสองวิทยาลัยฯ