มีผลลัพธ์

สถานที่ใช้สอยอเนกประสงค์

หน้าหลัก >สถานที่ใช้สอยอเนกประสงค์

นว. -สนามบาส

6:00 am - 20:00 pm วิทยาเขต นครสวรรค์

นว. -ห้องคอมพิวเตอร์ 2

6:00 am - 20:00 pm วิทยาเขต นครสวรรค์

นว. -ห้องเรียนกายวิภาคศาสตร์

6:00 am - 20:00 pm วิทยาเขต สวรรค์ประชารักษ์

นว. -ห้องแลปวิทยาศาสตร์

6:00 am - 20:00 pm วิทยาเขต สวรรค์ประชารักษ์

สปร. -พักผ่อน3

6:00 am - 20:00 pm วิทยาเขต สวรรค์ประชารักษ์

สปร. -พักผ่อน4

6:00 am - 20:00 pm วิทยาเขต สวรรค์ประชารักษ์

สปร. -ฟิตเนส

6:00 am - 20:00 pm วิทยาเขต สวรรค์ประชารักษ์

สปร. -หอประชุมระจิตร์ นิคมรัฐ

6:00 am - 20:00 pm วิทยาเขต สวรรค์ประชารักษ์