มีผลลัพธ์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

กลุ่มวิชาชีพ

การรับรองหลักสูตร

แผนการจัดการศึกษา