มีผลลัพธ์

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวสารงานพัสดุ)
ข่าวการเงิน
ข่าวการรับสมัครนักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ปฏิทินองค์กร
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

ประมวลภาพกิจกรรมล่าสุด

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

- ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

วันปิยมหาราช (23 ต.ค.63)

- ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

วันพยาบาลแห่งชาติ 2563

- วิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์