มีผลลัพธ์

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวสารงานพัสดุ)
ข่าวการเงิน
ข่าวการรับสมัครนักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ปฏิทินองค์กร
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

ประมวลภาพกิจกรรมล่าสุด

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันปิยมหาราช (23 ต.ค.63)

- ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

วันพยาบาลแห่งชาติ 2563

- วิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์

รับหมวก เครื่องหมายชั้นปี และเลื่อนชั้นปี (10 ต.ค.63)

- หอประชุมระจิตร์ นิคมรัฐ วิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์